onsdag 2 mars 2011

"Den viktigaste uppgiften man har i början är att studera"

 I Vietnam genomfördes en demokratisk revolution från 1941 med grundandet av Förbundet för Vietnams oberoende till 1975 års fullständiga utkastande av USA-imperialisterna. I Sverige utvecklades ett kraftfullt stöd till det vietnamesiska folkets kamp genom De Förenade FNL-grupperna (DFFG). På sin höjdpunkt vid årskiftet 1972/73 hade DFFG 2300 medlemmar som uppfyllde aktivitetskravet och 140 lokalgrupper. DFFGs tidning Vietnambulletinen såldes som mest 1972 i 65000 exemplar. Den 1:a maj 1972 samlades 50,000 demonstranter till stöd för Vietnams folk på Norra Bantorget i Stockholm. Manifestationen gav eko i internationell press men också i Vietnam. Två timmar efter manifestationens avslutande var nyheten om den spridd i hela Vietnam (1).

    Vårt ansvar inför folket kräver att vi lär av de positiva och negativa erfarenheterna av DFFGs arbete. På många områden är vi amatörer jämfört med revolutionärerna i dåtidens DFFG och stödarbetet för den demokratiska revolutionen i Peru kan bara utvecklas kraftfullt om vi har förmågan att dra korrekta slutsatser av de kollektiva erfarenheterna. Därför uppmanar vi alla kamrater att studera följande artikel (hämtad ur Vietnambulletinen nr 2, 1971) som tar upp viktiga organisatoriska frågor:

Hur bildar man en FNL-grupp?

Många undrar hur man bildar en lokal FNL-grupp. Hur börjar man? Vilka krav ställs på gruppen för att den skall bli ansluten till De Förenade FNL-grupperna? Vem vänder man sig till för att få upplysningar? Vietnambulletinen försöker här ge ett exempel på hur det kan gå till. Ken Bjerregard i Vallentuna några mil norr om Stockholm berättar hur Vallentuna FNL-grupp bildades förra året.

-Vi började på vårvintern 1970. Några av oss hade kontakt med FNL-gruppen i Täby. Täby ligger alldeles i närheten av Vallentuna. Några FNL-are från Täby kom till Vallentuna Centrum och samlade in pengar och sålde Vietnambulletinen.
    Tio Vallentunabor gick till Centrum för att hjälpa kamraterna från Täby. Vi beslöt att bilda en egen FNL-grupp. Vi började gå igenom DFFGs studiecirkel. Några Täbykamrater var studieledare.I början gick vårt arbete mycket bra. Vi sålde 200 exemplar av ett nummer av Vietnambulletinen bland de 7-8000 människor som bor i närheten av Vallentuna Centrum. Sedan gick försäljningen ner, Vi tror att det beror på att folk var väldigt intresserade i början, innan de visste vilka vi var. Under sommaren blev också vårt arbete sämre.
    Dessutom fanns det vissa politiska motsättningar inom gruppen. Några hävdade att vi inte borde gå med i De Förenade FNL-grupperna utan skulle nöja sig med att samla in pengar och sälja bulletiner.Vi gick emot den linjen. Vi måste ha en stark och enad Vietnam-rörelse över hela landet. Vi måste studera för att kunna argumentera bättre och för att kunna argumentera på ett riktigt sätt.
    I november 1970 gick vi med i De Förenade FNL-grupperna. Först studerade hela grupperna, som nu bestod av 8 personer, DFFGs program och stadgar och den sammanfattning av enhetsfrontsdiskussionen som DFFG gett ut. Sedan ansökte vi formellt om medlemskap. Vi skrev sedan ett brev till DFFGs förbundsstyrelse där vi sade att vi gått igenom program och stadgar och berättade lite om vårt arbete. Förbundsstyrelsen antog vår grupp som medlem. Vi tillsatte gruppledning och studieansvarig. Kassör hade vi förut. Insamlingsbössor och bulletiner beställde vi från FNL-kontoret i Stockholm (Pålsundsgatan 8, Stockholm, telefon 698890.)
    Nu började vi att ta itu med våra problem. Vi studerade igen för att höja vår kampvilja. Insamlingsoffensiven i februari i år blev en stor framgång. Nu börjar försäljningssiffrorna för Vietnam-bulletinen gå upp också. Vi börjat att gå runt och sälja den i hushållen och det går bra. Under Vietnamveckan sökte vi tillstånd att få anordna en utställning i biblioteket. Det fick vi. Dessutom hade vi ett möte på ungdomsgården med cirka 25 närvarande. Att vi inte blev fler berodde på att affischerat dåligt.
    Nu är vi 8 stycken i gruppen. Dessutom börjar 8 nya kamrater i DFFGs nybörjarcirkel i slutet av februari. Vi vill råda kamrater som tänker bilda en FNL-grupp på sin ort att fördela viktiga poster som t ex kassör och studieansvarig så snart som möjligt.
    Man bör hålla kontakt med näraliggande DFFG-anslutna FNL-grupper som kan ge en råd om hur man ska göra. Man bör hålla bra kontakt med sin regionsavdelning (DFFG är uppdelat i 15 regioner. Skriv till Christina Johansson, Silvermyntsgatan 17 B, 414 79 Göteborg, så får du veta hur du ska ta kontakt med regionsledningen.)
    Den viktigaste uppgiften man har i början är att studera. Om vi inte har studerat ordentligt kan vi inte göra ett bra arbete för FNL. Om alla i gruppen är nya bör man försöka få en studieledare från en grupp i närheten.
    Vi vill rekommendera alla nya grupper att sy flaggor och banderoller som kan användas vid insamlingar och demonstrationer. Då är det lättare för folka att se vilka man är. På insamlingarna har vi också en ställning med oss där vi sätter upp väggtidningar. Det är en träställning med två ben. Vi sätter upp papper där vi skrivit om aktuella händelser med stora bokstäver.
    Men framför allt vill vi rekommendera alla nya grupper att gå med i DFFG så snart som möjligt.

(1). Kihlander, Åke, Vietnam var nära, s. 180.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar