måndag 21 mars 2011

Nytt handlingsprogram för SKDRP antaget

Vi har nu antagit ett nytt handlingsprogram. Tanken är att framtida stödkommittéer på olika håll skall använda handlingsprogrammet för att självständigt kunna orientera sig och utveckla arbete i enlighet med vad lokala förhållandena tillåter.

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKDRP

1. Att utveckla stödet för den demokratiska revolutionens målsättningar i Peru:

Nr. 1: Att krossa den imperialistiska dominansen, i Perus fall huvudsakligen USA-imperialismen. Detta samtidigt som man avvärjer andra imperialistiska makters aktiviteter.

Nr. 2: Att krossa byråkratkapitalismen. Konfiskera både det statliga och icke-statliga monopolkapitalet.

Nr. 3: Att krossa feodal jordägaregendom. Konfiskera både den korporativa och icke-korporativa egendomen. Individuell distribution av jorden, framförallt till de fattiga bönderna, enligt parollen "Jorden åt dess brukare".

Nr. 4: Stöd till mellankapitalet vilket tillåts verka under särskilda villkor.

2. Att utveckla det politiska stödet gemensamt för Perus Kommunistiska Parti (PKP), Folkets Befrielsearmé (FBA) och den ny-demokratiska Folkrepubliken under formering. Att sprida PKP:s Allmänna program för den demokratiska revolutionen och de olika massorganisationernas budskap.

3. Att utveckla det materiella och politiska stödet för den peruanska folkets kamp genom
Peruinsamlingen.

4. Att ge vårt stöd till alla folk som bekämpar imperialismen.

5. Att ge vårt stöd åt alla demokratiska krafter som bekämpar USA-imperialismens krig i latinamerika som de för direkt eller genom ombud.

6. Att ge vårt stöd åt alla dem som vägrar delta i imperialisternas krig och verka för politisk asyl åt dem.

7. Att avslöja opportunistiska politiska krafters dubbelspel med folkens befrielsekamp.

8. Att utreda och avslöja USA:s verksamhet och inflytande i det imperialistiska Sverige.

9. Att utreda och bekämpa de svenska imperialisternas samarbete med USA-imperialisterna och att bekämpa sådana företag som direkt stöder USA-imperialisternas angreppskrig.

10. Att kämpa för en oinskränkt mötes- och församlings. och demonstrationsfrihet i Sverige. Att avslöja för de politiskt grundade övergrepp som, polis, domstolar och regering utsätter aktivister för.

11. Att verka för ett allmänt erkännande av den ny-demokratiska Folkrepubliken under formering och att skapa allmän opinion för att:
-den svenska imperialistiska statens skall avbryta förbindelserna med den gamla peruanska staten. 
-den svenska imperialistiska staten skall erkänna den ny-demokratiska Folkrepubliken under formering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar